Консултантска група екоФактор

ekoFaktor Logo

Екологичното право играе съществена роля в разрешаването на екологични проблеми. Неговата цел е да осигури чрез съответните правни норми екологосъобразно взаимодействие между обществото и природата. Ефективното прилагане на екологичното законодателство се очертава като един от важните фактори в разрешаването на сложните екологични проблеми на съвременното общество.

Независимо дали Вашият бизнес се нуждае от консултация във връзка с екологичното законодателство, предпроектно проучване относно екологичните изисквания, екологичен анализ, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони или необходимост от получаване на разрешително по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за отпадъците и др., екоФактор предлага висок професионализъм, коректност и бързина, за да осигури вземането на правилно зелено решение за Вашия бизнес!

Екипът на екоФактор се състои от високо квалифицирани щатни и нещатни сътрудници, които са тясно специализирани в областта на отделните компоненти на околната среда.

екоФактор предлага широка гама от екологични консултантски услуги, в т. ч. оценки, проучвания, проектиране и консултации в областта на опазване на околната среда в подкрепа на нови инвестиционни намерения и/или действащи обекти, собственост на физически или юридически лица на територията на цялата страна.

Услугите, които предоставяме, са разнообразни. Тяхното основно описание и характеристики са достъпни тук.

promo Logo

Нова услуга

екоФактор предлага видеозаснемане на ствола на водовземни съоръжения.

Видеозаснемането на ствола на сондажа се използва за откриване на дефекти в експлоатационната колона и стени на водовземните съоръжения

Услугата се извършва със специализирана апаратура и екип от професионалисти. Предлага се за територията на цялата страна.

Повече информация тук

Основни области на дейност

екоФактор е специализирала в следните направления:

Данните за контакт с нас можете да намерите тук.