Обява от "Агрострой" ЕООД

18.06.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

"Агрострой" ЕООД, ЕИК 127547361

гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ № 38

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в имот 55292.56.431 землище на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен".

За контакти Мартин Павлов Драганов, гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ № 38, тел. 08 99 81 81 96

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Шумен – 9700, ул. "Съединение" № 71, ет.3

ел. поща: riosv@riosv-shumen.eu

Текст на уведомлението:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение включва извършване на водовземане от подземни студени води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 170±20м и географски координати WGS84) N 43° 22’ 44,53” Е 27° 10’ 26,69” разположен в имот № 55292.56.431 землище на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

Чрез новото водовземно съоръжение СК "АГРОСТРОЙ-Памукчии" ще се черпи подземна вода от долно кредния малм валанжински водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000J3K1041 – "Карстови води в малм-валанжа".

Водовземането ще се извърши с цел напояване на земеделски култури (царевица) в имоти с учредено право на ползване на възложителя.

Имот с идентификатор 55292.56.431 землище на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен е собственост на „Агрострой“ ЕООД, съгласно Нотариален акт № 93, том VIII, рег. № 4818 от 03.06.2013 г.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Дейностите в ИП предвиждат черпената вода от сондажа да се ползва за дъждуване на царевица на площ от 400 дка при норма 330м3/дка за хидромелиоративен район към IV агроклиматична група, от НАРЕДБА за нормите за водопотребление:

За тази цел, сондажът ще бъде оборудван с водомерно устройство за измерване на действително потребената вода и нивомерно устройство за измерване на статично и динамично водно ниво.

Сондирането ще се извърши със специализирана сондажна апаратура. Ще се използват длета с Ø 324мм, Ø 295мм и Ø.216 мм.

Проектна конструкция на съоръжението - сондажен кладенец:

СК"АГРОСТРОЙ- Памукчии"

Спускане и циментиране на обсадни колони:

Колоната ще се спусне на резба и ще се циментира до устието на сондажния кладенец с циментов разтвор с качества по БДС. При спускане на тръбите на заварка се изчаква изстиването на метала преди да продължи спускането на следващата. За центриране на експлоатационната филтрува колона ще се използват централизатори, поставени на определените за това места.

Предвижда се циментирането на кондуктора да се извърши с цимент ПЦ 35Д 20 по БДС 2787 и БДС ЕN 197-1,съгласно изготвената рецептура на химическата лаборатория

За тази цел, сондажът ще бъде оборудван с водомерно устройство за измерване на действително потребената вода и нивомерно устройство за измерване на статично и динамично водно ниво.

Не се налага промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

Не се предвиждат допълнителни изкопни работи и няма да се използва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За извършване на водовземане от подземни води чрез нови съоръжения е необходимо издаване на разрешително на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за водите от Басейнова дирекция „Черноморски район“

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение включва извършване на водовземане от подземни студени води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 170±20м и географски координати (WGS84) N 43° 22’ 44,53” Е 27° 10’ 26,69” разположен в имот № 55292.56.431 землище на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

Горепосоченият имот е собственост на „Агрострой“ ЕООД, съгласно Нотариален акт № 93, том VIII, рег. № 4818 от 03.06.2013 г.

Не се засягат елементи от НЕМ и в близост липсват обекти, подлежащи на здравна защита или обекти на културното наследство.

Поради местоположението и спецификата на водовземането, не се очаква трансгранично въздействие.

Няма да се променя и няма да се създава нова пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Единственият ресурс, който ще бъде използван, е подземни студени води от долно кредния малм валанжински водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000J3K1041 – "Карстови води в малм-валанжа" чрез изграждане на ново водовземно съоръжение СК"АГРОСТРОЙ- Памукчии" с дълбочина 170±20м и географски координати (WGS84) N 43° 22’ 44,53” Е 27° 10’ 26,69”.

Водата ще бъде използвана за напояване на земеделски култури (царевица).

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква генерирането на опасни и/или приоритетни вещества

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Водовземането от подземни води чрез ново съоръжение, не предполага генерирането на емисии на вредни вещества във въздуха.

8.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци при извършване на дейността

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Реализацията на инвестиционното предложение не генерира отпадъчни води

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното намерение не предполага генерирането, съхраняването и/или преработката на опасни химични вещества.