Обява от "Агрострой" ЕООД

18.06.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

"Агрострой" ЕООД, ЕИК 127547361

гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ № 38

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение за напояване на земеделски култури в землището на гр. Плиска, ЕКАТТЕ 56770, общ. Каспичан, обл. Шумен".

За контакти Мартин Павлов Драганов, гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ № 38, тел. 08 99 81 81 96

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Шумен – 9700, ул. "Съединение" № 71, ет.3

ел. поща: riosv@riosv-shumen.eu

Текст на уведомлението:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение включва извършване на водовземане от подземни студени води чрез съществуващ тръбен кладенец ТК „393Т2(стар 1482) – ТК6“ с дълбочина 450м и географски координати (WGS84) N 43° 19’ 38,78” Е 27° 06’ 46,97” разположен в имот № 000217, в землището на гр. Плиска ЕКАТТЕ 56770, общ. Каспичан, обл. Шумен. Тръбният кладенец е съществуващ и е вписан в регистъра на водовземни съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите като „оборудван за експлоатация“.

Водовземането ще се извърши с цел напояване на земеделски култури в имоти с учредено право на ползване на възложителя.

Имот № 000217, землище гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен е собственост на „Агрострой“ ЕООД, съгласно Договор № 70/ 05.02.2016 г. за покупко-подажба, сключен по реда на Закона за общинската соственост.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водовземането от горецитираният сондаж ще бъде извършено с цел напояване на земеделски култури, като необходимият обем вода е около 263 000 куб. м/ год.

За тази цел, сондажът ще бъде оборудван с водомерно устройство за измерване на действително потребената вода и нивомерно устройство за измерване на статично и динамично водно ниво.

Тръбният кладенец е съществуващ, поради което не се налагат допълнителни дейности по изграждане на водовземно съоръжение.

Не се налага промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

Не се предвиждат изкопни работи и няма да се използва взрив

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За извършване на водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения е необходимо издаване на разрешително на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за водите от Басейнова дирекция „Черноморски район“

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ТК „393Т2(стар 1482) – ТК6“ с дълбочина 450м и географски координати (WGS84) N 43° 19’ 38,78” Е 27° 06’ 46,97” е разположен в имот № 000217, в землището на гр. Плиска ЕКАТТЕ 56770, общ. Каспичан, обл. Шумен.

Имот № 000217, землище гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен е собственост на „Агрострой“ ЕООД, съгласно Договор № 70/ 05.02.2016 г. за покупко-подажба, сключен по реда на Закона за общинската соственост.

Не се засягат елементи от НЕМ и в близост липсват обекти, подлежащи на здравна защита или обекти на културното наследство.

Поради местоположението и спецификата на водовземането, не се очаква трансгранично въздействие.

Няма да се променя и няма да се създава нова пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Единственият ресурс, който ще бъде използван, е подземни студени води от подземно водно тяло „Карстови води в малма-валанж“ с код BG2G000J3K1041 чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК „393Т2(стар 1482) – ТК6“ с дълбочина 450м и географски координати (WGS84) N 43° 19’ 38,78” Е 27° 06’ 46,97”.

Водата ще бъде използвана за напояване на земеделски култури.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква генерирането на опасни и/или приоритетни вещества

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Водовземането от подземни води чрез съществуващо съоръжение, не предполага генерирането на емисии на вредни вещества във въздуха.

8.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци при извършване на дейността

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Реализацията на инвестиционното предложение не генерира отпадъчни води

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното намерение не предполага генерирането, съхраняването и/или преработката на опасни химични вещества.