Обява от „БОНЧЕВ 61“ ЕООД

22.03.2021 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

„БОНЧЕВ 61“ ЕООД, ЕИК 205390339

гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 69, ет. 2, ап. 3

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски - Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2 с. Раковски, община Каварна, обл. Добрич за разреждане на препарати и торове за пръскане на земеделски култури с площ 3000 дка".

За контакти Божидар Бончев , гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 69, ет. 2, ап. 3 тел.08 99 51 34 78

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9015, ул. "Ян Палах" № 4

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

Приложение 2 Бончев 61 от екоФактор