Обява от ЕТ „ТОМС-ЯНКО ГОРАНОВ“

19.08.2021 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

ЕТ „ТОМС-ЯНКО ГОРАНОВ“, ЕИК 103543739

гр. Провадия, ул. "Дунав" № 60, бл. 45, вх. А, ет. 5, ап. 13

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Отглеждане на риба в яз. „Черковна”, с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна".

За контакти Георги Иванов - пълномощник, гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 96, бл. 7, вх. Б, ет. 2 тел. 08 98 77 47 89

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9015, ул. "Ян Палах" № 4

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

Приложение 2 яз. "Черковна" от екоФактор