Обява от „ИЛТЕКС“ ЕООД

15.02.2021 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

„ИЛТЕКС“ ЕООД, ЕИК 103790433

обл. Варна, общ. Аксаково, с. Слънчево, п.к., Поземлен Имот № 127005

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни в имот с идентификатор 67489.127.5 и противопожарни цели в силозно стопанство в имот с идентификатор 67489.127.6 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна".

За контакти М. Димитров, гр. Варна, ул. "Ат. Бешков" № 13 тел.08 84 30 23 95

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9015, ул. "Ян Палах" № 4

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

Приложение 2 Илтекс от екоФактор