Обява от Сдружение за напояване "Акваполи"

18.06.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

СН „Акваполи“, ЕИК 175995233

С. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Ползване на повърхностен воден обект - яз. „Брестак-2“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 06416.105.13 землище на с. Брестак ЕКАТТЕ 06416, общ. Вълчи дол, обл. Варна за аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността“.

За контакти Димитър Димитров, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, тел. 052 521 010

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9000, ул. „Ян Палах” № 4, ел. поща: riosv-vn@mbox.contact.bg

Текст на уведомлението:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение за ползване на повърхностен воден обект - яз. „Брестак-2“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 06416.105.13, землище на с. Брестак ЕКАТТЕ 06416, общ. Вълчи дол, обл. Варна за аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността е нова инициатива на СН „Акваполи“. Целта на инвестиционното предложение е екстензивно риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом във водите на яз. „Брестак-2“ в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Поземлен имот с идентификатор 06416.105.13, в който се намира яз. „Брестак-2“ е с обща площ 44.181 дка е собственост на възложителя, съгласно Нотариален акт № 103 том 2 дело 303 от 2012 г.

Водата от яз. „Брестак-2” ще се ползва сезонно, основно за напояване. Постъпващата от дерето вода, както и от водосбора по време на валежи, дава сравнително добър водообмен и добра проточност. Това е важно обстоятелство, което създава благоприятен режим за ползването на водоема за отглеждане на риба. Това от друга страна прави водоема подходящ за риборазвъждане в садки и засилва неговите самопречистващи свойства и възможности.

Язовирът е изграден на воден обект - селско дере. Разполага с наличен персонал от 2-ма души. Година на построяване – 1960г. Язовирната стена е земно-насипен тип, Височина – 6,0м; Дължина – 190м и общ обем на водохранилището - 156 000 куб. м

От общата площ на язовира (44 181 кв. м) за екстензивно риборазвъждане ще бъдат използвани около 40 000 кв. м, която се получава чрез редуциране на общата площ в размер на около 10%. Това е т.нар. редуцирана риббностопанска площ, т.е. площта, която не се ползва ефективно в обема, обитаван от рибата. Редуцирана рибностопанска площ – при обектите за аквакултури (рибовъдство), функциониращи във водни обекти (рибовъдни басейни, язовири, садки и други) за производствено-технологичните разчети се прилага така наречената редуцирана рибностопанска площ. В зависимост от вида на обекта, чистата геометрична (кадастрална) площ на обекта се редуцира с определен процент и върху редуцираната площ се пресмята зарибяването с рибата.

Във водите на яз. „Брестак-2“ ще бъде поставен зарибителен материал, съставен основно от шаран (Ciprinus carpio), толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), бял амур (Ctenopharyngodon idella) и сом (Silurus glanis). Капацитетът на яз. „Брестак-2“ за риборазвъждане чрез зарибяване е 1200 бр. риба, изчислено по норма. (нормата е взаимствана от Наредба № 37/2008 г. и е 30 броя/дка зарибителен материал от шаран със средно единично тегло над 20 g; до 20 % от тях могат да се заменят с бял амур, черен амур, бял толстолоб, лин и/или до 30 % хищни риби (сом, щука, бяла риба, есетрови риби) със средно единично тегло над 20 g) или около 2400 кг рибна биомаса (средно по 2кг/бр.) годишно.

Осъществяване на инвестиционното намерение ще се извърши след получаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция „Дунавски район“, съгл. чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Сдружението на напояване има и друго инвестиционно намерение - да извършва водовземане от водите на яз. „Брестак-2“ за напояване, като за целта на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за водите, е подадено заявление с вх. № ПВ5-00090/ 13.10.2017 г. в БД „Дунавски район“. За целта на водовземане от повърхностен воден обект е получено писмо с изх. № 63-00-4710/4/ 01.09.2017 г. от РИОСВ-Варна, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС на основание чл. 2, ал. 2 от същата наредба.

За регистрация на обекта на риборазвъждане е необходимо спазването на чл. 25, ал. 2 от Закона за рибарство и аквакултури, като следва да бъде издадено удостоверение за регистрация от ИАРА.

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Яз. „Брестак-2“ е собственост на СН „Акваполи“ и е разположен в поземлен имот с идентификатор 06416.105.13, землище на с. Брестак ЕКАТТЕ 06416, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Географски координати на язовир „Брестак-2“ са 43°26'57.18"С и 27°32'22.11"И при 243 м надм. височина.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имота спрямо границите на Република България.

Няма да се променя пътна инфраструктура. До язовира е разположен път от общинската пътна мрежа гр. Вълчи дол – с. Червенци, който ще бъде използван.

Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или около съоръжения за добив на минерални води

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда строителство на нови съоръжения. Използване на обекта на екстензивно риборазвъждане не предполага използването на природни ресурси, с изключение на самата вода на язовира, която ще бъде ползвана за жизнена среда за отглежданите видове риби.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци при осъществяване на дейностите по риборазвъждане във водите на яз. „Брестак-2“.

8. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Инвестиционното намерение не генерира отпадъчни води.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват опасни химични вещества при реализацията на инвестиционното намерение