Обява от „Унитех“ ООД

22.05.2021 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

„Унитех“ ООД, ЕИК 813145270,

гр. Варна бул. Сливница 187Б ап. 6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автоцентър и търговски комплекс в ПИ 10135.4508.214 по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна“.

За контакти Маргарита Христова, гр. Варна бул. Сливница 187Б ап. 6 тел.08 88 55 25 03

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9015, ул. "Ян Палах" № 4

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

Приложение 2 Унитех from екоФактор