ОБЯВА от ЗП Денислав Михайов Кателиев

09.03.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)

от ЗП Денислав Михайов Кателиев, ЕИК 8801160985

с. Чернево, ул. „Сирма войвода“ № 20, общ. Суворово, обл. Варна

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води от изравнител, находящ се в поземлен имот с идентификатор 80861.4.110 землище на с. Чернево ЕКАТТЕ 80861, общ. Суворово, обл. Варна за напояване на овощни градини“.

За контакти ЗП Денислав Михайов Кателиев, с. Чернево, ул. „Сирма войвода“ № 20, общ. Суворово, обл. Варна, тел. 0887871281

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9000, ул. „Ян Палах” № 4, ел. поща: riosv-vn@mbox.contact.bg

Текст на уведомлението:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение за водовземане от повърхностни води от система изравнители, находящи се в поземлен имот с идентификатор 80861.4.85 и 80861.4.110 в землището на с. Чернево ЕКАТТЕ 80861, общ. Суворово, обл. Варна за напояване на овощни градини е нова инициатива на ЗП Денислав Михайов Кателиев. Целта на инвестиционното предложение е осигуряване на вода за напояване на овощни градини в собствени имоти и арендовани имоти от земеделския производител в землището на с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна. Водовземането ще се извършва чрез монтирани помпи от система от изравнители и ще бъде с общо за ЗП Денислав Михайов Кателиев и ЗП Стоян Михайлов Кателиев трасе до овощните градини.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Системата от изравнители са разположени в поземлен имот с идентификатор 80861.4.85, собственост на „Кателиеви 90“ ООД и имот с идентификатор 80861.4.110, собственост на Красимир Кателиев в землището на с. Чернево ЕКАТТЕ 80861, общ. Суворово, обл. Варна. ЗП Денислав Михайов Кателиев е получил писменното съгласие на собствениците на горецитираните имоти за ползването им.

В горепосочените имоти са разположени три броя съществуващи изравнители от земен тип с площ както следва:

Дълбочината на изравнителите е 3 м. Завиреният обем в изравнителите е както следва:

Общият завирен обем е 15 000 куб. м

Ограждащите диги на изравнителите са изградени от земни материали, като във водохранилищата са изпълнени бетонови шахтови преливници. Чрез тях водата постъпва гравитачно от един изравнител в друг.

Водоснабдяването на изравнителите е реализирано по следния начин: Водата, постъпва в изравнител № 1 по земен канал (облицован с дялан камък), чието водохващане е чрез съществуващ бетонов праг с географски координати N 43° 17’ 3.88” и E 27° 37’ 44.76” на дере, разположено в горски фонд.

При достигане на преливна височина в изравнител № 1, водата се отвежда чрез тръбопровод, през дерето към изравнител № 2. Непосредствено под изравнител № 2 водата се стича в изравнител № 3. При достигане на преливна височина в изравнител № 3, водата се оттича чрез тръбопровод в същото дере.

Необходимото количество вода, съгласно Наредбата за норми за водопотребление се очаква да е около 14 000 куб. м/ год и ще бъде прецизирано в разрешителното за водовземане.

Имотите, които ще бъдат напоявани са с обща площ 103032 кв. м и са ситуирани в същото землище. За изграждането на капковото напояване на тези имоти е в сила Решение № ВА-71/ПР/2017 г. на РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Осъществяване на водовземането ще се извърши след получаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от Басейнова дирекция „Черноморски район“, съгл. чл. 44, ал. 1 от Закона за водите.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Системата от изравнители са разположени в поземлен имот с идентификатор 80861.4.85, собственост на „Кателиеви 90“ ООД и имот с идентификатор 80861.4.110, собственост на Красимир Кателиев в землището на с. Чернево ЕКАТТЕ 80861, общ. Суворово, обл. Варна. ЗП Денислав Михайлов Кателиев е получил писменното съгласие на собствениците на горецитираните имоти за ползването им.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имота спрямо границите на Република България.

Няма да се променя пътна инфраструктура. До изравнителите са разположени съществуващи земни пътища, които ще бъде използвани.

Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или около съоръжения за добив на минерални води.

Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000635 и отстои на около 4.3 км в югозападна посока.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на монтажа на помпите за водовземане и по време на експлоатацията им за осъществяване на водовземане от водите за напояване ще бъде използван единствено природен ресурс – вода.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредните вещества във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци при извършване на водовземане от водите на дерето с цел напояване.

8. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Инвестиционното намерение не генерира отпадъчни води.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват опасни химични вещества при реализацията на инвестиционното намерение