Предлагани услуги

екоФактор е специализирана компания в разработването на проектна документация за различни процедури. За предоставяне на коректна услуга екоФактор е наложил в практиката следната последователност от действия (оферта):

Разрешителни по Закона за водите

За извършване на водовземане или ползване на воден обект, съгласно Закона за водите е необходимо издаването на разрешително. Тези разрешителни се издават от басейновите дирекции, Министерството на околната среда и водите или общински администрации. В зависимост от предмета на дейност и целта на ползване на водата или водния обект е необходима различен тип проектна документация:

НомерОписание
1За водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения
2За водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения
3За водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ
4За ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води
5За водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
6За водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
7За водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения
8За ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения
9За ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения
10За ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите
11За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания
12За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания
13За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти

Изменение на разрешителни по Закона за водите

Освен подпомагане на възложителя при издаването на горецитираните разрешителни, екоФактор изготвя и документи, необходими за продължаване и изменение на издадени разрешителни по Закона за водите.

Регистрация на кладенци

Предлагаме подпомагане на физически лица за регистрация на кладенци за собствени потребности, както и регистрация на кладенци за стопански цели към съответната басейнова дирекция, чрез изготвяне на необходимите заявления и уведомителни писма.

Предлагаме ендоскопско видеозаснемане на ствола на водовземното съоръжение с модерна апаратура и изготвяне на необходимата документация за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения

Установяване на санитарно-охранителни зони

В случай, че инвестиционното намерение на възложителя е свързано с експлоатация на водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, или водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди е необходимо установяването на СОЗ около водоизточника.

екоФактор предлага консултантски услуги по проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на СОЗ около водоизточници.

Предконцесионни анализи, част "Екологична"

В случаите, когато възложителят е публичен орган и е взето решение за отдаване на обект на концесия, се извършват определени подготвителни действия. Част от тези подготвителни действия е изработването на обосновка на концесията. Обосновката на концесията се основава на приложени към нея технически, финансово-икономически и правен анализ, а при концесия за строителство, когато обект на концесията е инвестиционно предложение за строителство, дейност или технология съгласно приложения № 1 и 2 към ЗООС - и екологичен анализ. Обосновката на концесията, концесионните анализи и проектите на документи се изработват чрез възлагане на външни консултанти по преценка на органа.

екоФактор предлага разработването на т. нар. "Екологичен анализ" или Предконцесионен анализ, част "Екологична"

Екологични оценки

ЕО на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите.

Оценки на съвместимостта

На ОС се подлагат планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други такива могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

Оценки на въздействието върху околната среда

ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии по приложения № 1 и 2 на Закона за опалзване на околната среда или техни изменения или разширения, при реализацията на които са възможни значителни въздействия върху околната среда. Задължително се извършва ОВОС на ИП за строителство, дейности и технологии по приложение № 1 на ЗООС.

Комплексни разрешителни по ЗООС

Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности посочени в Приложение № 4 на ЗООС се разрешават след издаването на комплексно разрешително.